Publications

  1. A novel ER–microtubule-binding protein, ERLIN2, stabilizes Cyclin B1 and regulates cell cycle progression. Xuebao Zhang, Juan Cai, Ze Zheng, Lisa Polin, Zhenghong Lin, Aditya Dandekar, Li Li, Fei Sun, Russell L Finley Jr, Deyu Fang, Zeng-Quan Yang, Kezhong Zhang. Cell Discovery (2015); 15024; doi:10.1038/celldisc.2015.24.  (Article Link)
  2. lncRNA Directs Cooperative Epigenetic Regulation Downstream of Chemokine Signals. Zhen Xing, Aifu Lin, Chunlai Li, Ke Liang, Shouyu Wang, Yang Liu, Peter K. Park, Li Qin, Yongkun Wei, David H. Hawke, Mien-CHie Hung, Chunru Lin, and Liuqing Yang. Cell (Nov 20, 2014); 159(5):1110-1125.  (Article Link)
  3. Mediator MED15 modulates transforming growth factor beta (TGFβ)/Smad signaling and breast cancer cell metastasis. Meng Zhao, Xu Yang, Yu Fu, Haifang Wang, Yuanheng Ning, Jun Yan, Ye-Guang Chen and Gang Wang. J Mol Cell Biol (2013) 5 (1): 57-60. (Article Link)
  4. Interleukin enhancer-binding factor 3 promotes breast tumor progression by regulating sustained urokinase-type plasminogen activator expression. Q Hu, Y-Y Lu, H Noh, S Hong, Z Dong, H-F Ding, S-B Su and S Huang. Oncogene 32, 3933-3943. (Article Link)
  5. Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator is associated with tumor growth and progression of hepatocellular carcinoma. Ying Liang, Wei-Wei Li, Bi-Wei Yang, Zhong-Hua Tao, Hui-Chuan Sun, Lu Wang, Jing-Lin Xia, Lun-xiu Qin, Zhao-You Tang, Jia Fan and Wei-Zhong Wu. Int J Cancer, 2012;130(8):1745-54. (Article Link)
  6. Lysine Acetyltransferase GCN5 Potentiates the Growth of Non-Small Cell Lung Cancer via Promotion of E2F1, Cyclin D1 and Cyclin E1 Expression. L Chen, T Wei, X, Si, Q Wang, Y Li, Y Leng, A Deng, J Chen, G Wang, S Zhu, J Kang. The Journal of Biological Chemistry. (Article Link) 
  7. Global gene expression and functional network analysis of gastric cancer identify extended pathway maps and GPRC5A as a potential biomarker. L, Cheng, S Yang, Y Yang, W Zhang, H Xiao, H Gao, X Deng, Q Zhang. Cancer Letters. (Article Link)
  8. RhoT1 and Smad4 Are Correlated with Lymph Node Metastasis and Overall Survival in Pancreatic Cancer. H Jiang, C He, S Geng, H Sheng, X Shen,X Zhang, H Li, S Zhu, X Chen, C Yang, H Gao.  PLOS One. (Article Link)
  9. Identification of genes with a correlation between copy number and expression in gastric cancer. L Cheng, P Wang, S Yang, Y Yang, Q Zhang, W Zhang, H Xiao, H Gao, Q Zhang. BMC Medical Genomics. (Article Link)
  10. The expression of HIF-1α in primary hepatocellular carcinoma and its correlation with radiotherapy response and clinical outcome. ZL Xiang, ZC Zeng, Fan J, ZY Tang, J He, JY Chang. Molecular Biology Reports. (Article Link)